EFIKASNOST FIBRINA BOGATOG TROMBOCITIMA (PRF) U ZARASTANjU DONORSKOG MJESTA NAKON UZIMANjA SLOBODNOG MUKOGINGIVALNOG AUTOTRANSPLANTATA (SMAT)

1. Željka Kojić, Medicinski fakultet Banja Luka , Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
2. Olivera Dolić, Medicinski fakultet Banja Luka , Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
3. Nataša Trtić, Medicinski fakultet Banja Luka , Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
4. Nataša Knežević, Medicinski fakultet Banja Luka , Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
5. Andrija Bošnjak, medicinski fakultet rijeka, Croatia

Sažetak: Tvrdo nepce predstavlja uobičajeno donor mjesto za slobodni mukogingivalni autotransplantat (CMAT) pri parodontološkim i implantološkim zahvatima plastične hirurgije. Prednosti korištenja SMAT tehnike su visoka predvidljivost i realtivno laka tehnika rada. Proces zarastanja donor mjesta odvija se sekundarno ili granulacijom tkiva i traje tri do četiri sedmice, zavisno od širine i debljine uklonjenog tkiva. Mnogi pacijenti na donor mjestu osjećaju traumatsku i postroperativnu nelagodu sa povremenim krvarenjem i produženim zarastanjem. Fibrin bogat trombocitima (engl. PRF - platelet rich fibrin) je odlična opcija za pokrivanje rane donorskog mjesta nakon uzimanja SMAT-a u cilju smanjenja bolne percepcije pacijenta i bržeg zarastanja rane. Nakon uzimanja SMAT-a, eksperimentalnoj grupi (n = 15) postavljena je na nepčanu ranu PRF membrana fiksirana horizontalnim polipropilenskim šavovima 5-0, a kontrolnoj grupi (n = 15) nije postavljeno ništa. Landry-jev indeks zarastanja rana (engl. LWHI - Landry wound healing index) i testovi mjehurića H2O2 za procjenu nivoa epitelizacije rane (engl. CWE - complete wound epitelization) primjenjivani su u 1., 2. i 3. sedmici nakon operacije. Svi pacijenti su bilježili vrijednosti vizuelene analogne skale (VAS) za procjenu bola tokom 7 dana nakon uzimanja SMAT-a. Vrijednosti LWHI su se značajno poboljšale u obje grupe 2 sedmice nakon operacije u odnosu na 1 sedmicu (p<0,05). Statistički značajne razlike su postojale između grupa u prvoj i u drugoj sedmici. Vrijednosti CWE nakon prve sedmice su iznosili 61,3% u eksperimentalnoj i 11,8% u kontrolnoj grupi. U drugoj sedmici CWE je bio 100% u eksperimentalnoj grupi, a u kontrolnoj grupi 35,7%. Značajno veća vrijednost VAS-a je bila u kontrolnoj grupi prvi dan nakon operacije (p<0,05). Statistički značajnih razlika nije bilo između grupa 4. dana nakon zahvata. PRF palatinanalna membrana značajno smanjuje postoperativni bol i nelagodnost, te ubrzava epitelizaciju u ranom periodu (14 dana).

Ključne reči: Fibrin bogat trombocitima; Slobodni mukogingivalni autotransplantat; Uzimanje SMAT-a; Zarastanje; Donor mjesto; Parodontalna plastična hirurgija

Tematska oblast: SIMPOZIJUM B - Biomaterijali i nanomedicina

Datum: 08.07.2019.

Contemporary Materials 2019 - Savremeni Materijali


Ostali radovi sa konferencije


Pretraži radove