confOrganiser.com - Work: DIJAGNOSTIČKE METODE U PACIJENATA SA RETINOPATIJOM PIGMENTOSOM

DIJAGNOSTIČKE METODE U PACIJENATA SA RETINOPATIJOM PIGMENTOSOM

1. Sonja Cekić, 2. Pedja Jovanovic, Serbia
3. Milena Vujanović, Serbia
4. Gordana Stanković-Babić, Klinika za očne bolesti KC Niš, Serbia

Uvod i cilj: Retinopatijapigmentosa (RP) je progresivo, nasledno oboljenje retinekoje dovodi do poremećaja funkcije vida usled degeneracije fotoreceptora (štapića i čepića)i retinalnog pigmentnog epitela (RPE). Cilj naseg rada bio je da prikažemo različite imaging metode u dijagnostici RP kao i da ukažemo na njihov značaj. Metode i ispitanici U periodu od 2012 do 2016 godine na Klinici za očne bolesti KC Niš u ispitanika kod kojih je postavljena sumnja, na osnovu anamneze, na RP uradjena su sledeća ispitivanja: određivanje subjektivne vidne oštrine, pregled prednjeg i zadnjeg segmenta biomikroskopim, merenje IOP-a aplanacionom tonometrijom, fotodokumentacija i po potrebi fluoresceinska angiografija, kompjuterizovana perimetrija i elekrofiziološka ispitivanja (VEP i ERG). Optička koherentna tomografija (OCT) uradjena je radi uočavanja morfoloških promena u makuli i merena je debljina nernih vlakana na 3.4mm peripapilarno. Studija je obuhvatila 19 ispitanika. Rezultati U grupi ispitanika sa RP uočena je naglašena foveolaena depresija sa istanjenjem predela makule (prosečna CFT 176±2,1µm) i narušavanje kontinuiteta elipsoidne yone.Kod ispitanika sa edemom u makuli uočeno je zadebljanje predela makule (CFT 308 i 305 µm) na jednom oku u dva slučaja. Debljina RNFL vlakana, u yavisnosti od dostupnog OCT aparata,u početnim stadijumima bila je od lakog zadebljanja do početnog istanjenja u superiornom i temporalnom kvadrantu i ikod uznapredovalih slučajeva do iyrađenog istanjenja u svim kvadrantima. Nalaz OCT korelirao je sa vidnom oštrinom ispitanika, naloyom ERG i KP.Zaključak Precizno praćenje progresije oboljenja kao i ultrastrukturnih promena u makuli omogućava OCT i nalaz korelira sa vidnom oštinom , nalazomi ERG i KP.

Key words: Ključne reči: retinopatija pigmentosa; dijagnostika; optička koherentna tomografija

Thematic field: Retina

Date: 12.03.2017.

Drugi kongres oftalmologa Republike Srpske sa međunarodnim učešćem


Other papers from conference


Search papers