confOrganiser.com - Work: Hirurgija katarakte sa zonularnim slabostima

Hirurgija katarakte sa zonularnim slabostima

1. Damjan Kepeski, ZU Dr Vlajko Lukic, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
2. Maja Kepeska, ZU Dr Vlajko Lukic::, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina

Uvod: Hirurgija katarakte sa zonularnim slabostima predstavlja izazov zbog mogućih intra- i
postoperativnih komplikacija. Najčešći slučajevi su kod pseudoeksfolijativnog sindroma, traumatskih katarakti i zonuloliza, kao i jatrogenih intraoperativnih zonuloliza.

Cilj: U retrospektivnoj studiji analizirali smo metode i rezultate kod 16 očiju sa segmentnim zonulolizama ne većim od 3h (90 stepeni).

Materijal i metode: Korišteni su podatci i video snimci kod 16 očiju operisanih u periodu od 2014.- 2017. god. Hirurgiju je radio jedan hirurg, u svim slučajevima je rađena fakoemulzifikacija, a korištene su i kapsularne kukice, CTR prstenovi, kao i prednja vitrektomija gde je bilo neophodno.

Rezultati: U svim slučajevima je implantiran PCIOL u kapsularnu vrećicu sa zadovoljavajućom postoperativnom stabilnošću.

Zaključak: Fakoemulzifikacija je metoda izbora kod katarakte sa zonularnim slabostima. Potrebna je pažljiva hirurška tehnika, dobra preoperativna priprema i plan operacije. CTR prstenovi omogućavaju dobru postoperativnu stabilnost PCIOL-bag kompleksa kod očiju sa segmentnim zonulolizama ne većim od 3h (90stepeni).

Key words: katarakta; fakoemulzifikacija; zonuloliza; CTR

Thematic field: Katarakta

Date: 19.04.2017.

Drugi kongres oftalmologa Republike Srpske sa međunarodnim učešćem


Other papers from conference


Search papers