confOrganiser.com - Work: Hirurgija katarakte sa zonularnim slabostima

Search papers

Hirurgija katarakte sa zonularnim slabostima

1. Damjan Kepeski, ZU Dr Vlajko Lukic, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
2. Maja Kepeska, ZU Dr Vlajko Lukic::, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina

Uvod: Hirurgija katarakte sa zonularnim slabostima predstavlja izazov zbog mogućih intra- i
postoperativnih komplikacija. Najčešći slučajevi su kod pseudoeksfolijativnog sindroma, traumatskih katarakti i zonuloliza, kao i jatrogenih intraoperativnih zonuloliza.

Cilj: U retrospektivnoj studiji analizirali smo metode i rezultate kod 16 očiju sa segmentnim zonulolizama ne većim od 3h (90 stepeni).

Materijal i metode: Korišteni su podatci i video snimci kod 16 očiju operisanih u periodu od 2014.- 2017. god. Hirurgiju je radio jedan hirurg, u svim slučajevima je rađena fakoemulzifikacija, a korištene su i kapsularne kukice, CTR prstenovi, kao i prednja vitrektomija gde je bilo neophodno.

Rezultati: U svim slučajevima je implantiran PCIOL u kapsularnu vrećicu sa zadovoljavajućom postoperativnom stabilnošću.

Zaključak: Fakoemulzifikacija je metoda izbora kod katarakte sa zonularnim slabostima. Potrebna je pažljiva hirurška tehnika, dobra preoperativna priprema i plan operacije. CTR prstenovi omogućavaju dobru postoperativnu stabilnost PCIOL-bag kompleksa kod očiju sa segmentnim zonulolizama ne većim od 3h (90stepeni).

Key words: katarakta; fakoemulzifikacija; zonuloliza; CTR

Thematic field: Katarakta

Date: 19.04.2017.

Drugi kongres oftalmologa Republike Srpske sa međunarodnim učešćem

Other papers from conference