confOrganiser.com - Work: Kvaliteta života u bolesnika s dijabetičkom retinopatijom s obzirom na stupanj centralne vidne oštrine

Kvaliteta života u bolesnika s dijabetičkom retinopatijom s obzirom na stupanj centralne vidne oštrine

1. Irena Sesar, Klinika za očne bolesti, SKB Mostar, Federation of Bosnia and Herzegovina , Bosnia and Herzegovina
2. Ivan Ćavar, Klinika za očne bolesti, SKB Mostar::, Federation of Bosnia and Herzegovina , Bosnia and Herzegovina
3. Kristina Kevilj, Klinika za očne bolesti, SKB Mostar::, Federation of Bosnia and Herzegovina , Bosnia and Herzegovina
4. Antonio Sesar, Klinika za očne bolesti, SKB Mostar::, Federation of Bosnia and Herzegovina , Bosnia and Herzegovina

Dijabetička retinopatija (DR) je kronična vaskularna komplikacija šećerne bolesti. Karakterizirana je ishemijom, edemom i neovaskularizacijama mrežnice. Prisutnost DR i posljedičnog smanjenja vidne oštrine značajno smanjuje tjelesnu i psihičku komponentu kvalitete života.
U Klinici za očne bolesti SKB Mostar u razdoblju od 1. 10. 2016. do 1. 3. 2017. provedena je prospektivna studija parova. U istraživanju je sudjelovalo ukupno 100 ispitanika, i to 50 ispitanika u skupini s vidnom oštrinom 0,8-1,0 i 50 ispitanika u skupini s vidnom oštrinom <0,8. Od toga je 52 ispitanika bilo muškog spola, a 48 ženskog spola. Prosječna starost ispitanika bila je 63±12 godina. Svi bolesnici s DR ispunili su tri upitnika: dva upitnika koji mjere kvalitetu života, SF-36 i EQ-5D, i sociodemografski upitnik. Indeksne vrijednosti i VAS analiza upitnika EQ-5D, kao i domene tjelesnog i duševnog zdravlja upitnika SF-36, pokazale su da je kvaliteta života značajno veća u skupini bolesnika s DR čija je vidna oštrina >0.8. Također, bolesnici s DR koji se od dijabetesa liječe 5-10 godina, imaju višu stručnu spremu i mjesečne prihode ≥300 KM bolje su ocijenili kvalitetu života nego ispitanici koji od dijabetesa boluju više od 20 godina, imaju nižu stručnu spremu i prihode <300 KM.
Zaključno, ovo istraživanje pokazalo je da DR značajno utječe na kvalitetu života, a socioekonomski čimbenici imaju jako važnu ulogu u tome.

Key words: šećerna bolest; dijabetička retinopatija; kvaliteta života; socioekonomski čimbenici

Thematic field: Retina

Date: 19.04.2017.

Drugi kongres oftalmologa Republike Srpske sa međunarodnim učešćem


Other papers from conference


Search papers