SINTEZA I KARAKTERIZACIJA NANOČESTICA SREBRA UPOTREBOM RAZLIČITIH REDUKCIONIH AGENSA

1. Savka Janković, Prirodno-matematički fakultet Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
2. Tanja Okolić, Prirodno-matematički fakultet Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
3. Dijana Jelić, Medicinski fakultet Banja Luka , Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina

Poznato da nanočestice srebra posjeduju antibakterijska svojstva i da se koriste u različite medicinske svrhe kao i u različitim provodničkim materijalima. Nanočestice srebra ispoljavaju antibakterijsko svojstvo na različite vrste Gram-pozitivnih i Gram-negativnih bakterija. Cilj ovog rada bila je sinteza nanočestica srebra upotrebom različitih redukcionih agensa te njihova karakterizacija. Kao polazna supstanca korišten je rastvor srebro-nitrata (10 mM) dok su 10 mM fenilhidrazin i 1%-tni trinatrijum citart korišteni kao redukcioni agensi. Karakterizacija je rađena upotrebom UV/VIS spektroskopije. Vrijednost λmax pri upotrebi fenilhidrazina iznosila je 420 nm a 421 nm pri upotrebi trinatrijum citrata. Na osnovu eksperimentalih podataka pokazano je da su ovako sintetisane nanočestice reda veličine 20-40 nm.

Zahvalnica: Ovaj rad je finansiran uz pomoć Ministarstva nauke i tehnologije Republike Srpske pod ugovorom 19/06-020/961-26/15

Ključne reči: srebro; nanočestice; redukcija; antibakterijsko djelovanje

Tematska oblast: SIMPOZIJUM B - Biomaterijali i nanomedicina

Datum: 16.07.2017.

Contemporary Materials 2017 - Savremeni Materijali


Ostali radovi sa konferencije


Pretraži radove