GENETSKI MODEL LEŽIŠTA LjUBIJSKIH BRANDOVA - SIROVINE ZA DOBIJANjE MINERALNIH PIGMENATA

1. Aleksej Milošević, Univerzitet u Banjoj Luci, Rudarski fakultet Prijedor, Save Kovačevića bb, 79101 Prijedor, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
2. Ranko Cvijić, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
3. Miodrag Čelebić, Univerzitet u Banjoj Luci, Rudarski fakultet Prijedor, Save Kovačevića bb, 79101 Prijedor, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
4. Žarko Kovačević, Univerzitet u Banjoj Luci, Rudarski fakultet Prijedor, Save Kovačevića bb, 79101 Prijedor, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina

Posebne karakteristike ležištima gvožđa Ljubijskog rudnog rejona daju pelitoidne rude (,,brand"), koje zauzimaju značajan dio mineralnih resursa gvožđa, a na kojima se zasniva i industrijska proizvodnja prirodnih oksida gvožđa - pigmenata. Taj posebni tehnološki tip ruda gvožđa ležišta Ljubije je do nedavno bio jalovina kod rudničke proizvodnje, da bi kao posljedica primjene novih tehnoloških postupaka postao značajan komercijalni proizvod. U radu su predstavljeni rezultati višegodišnjih detaljnih geoloških istraživanja, laboratorijskih i tehnoloških ispitivanja. Prezentovani su novi podaci o metalogenetskim karakteristikama sredine u kojoj su nastali oksidi gvožđa kao sirovina za mineralne pigmetnte. Dati su odgovori i rješene dileme o pripadnosti brandova adekvatnim genetskim tipovima ruda gvožđa Ljubijskog rudnog rejona, njihova specifičnost kao rudne formacije i geoistorijskog razvoja. Kroz tehnološku karakterizaciju rude i njen domen primjene data je osnova za ekonomsku ocjenu ležišta ovog veoma značajnog mineralnog resursa.

Ključne reči: Ljubijski rudni rejon; mineralni pigmenti; rudna formacija; geološka istraživanja; laboratorijska ispitivanja

Tematska oblast: SIMPOZIJUM A - Nauka materije, kondenzovane materije i fizika čvrstog stanja

Datum: 09.08.2017.

Contemporary Materials 2017 - Savremeni Materijali


Ostali radovi sa konferencije


Pretraži radove