confOrganiser.com - Work: MEĐUNARODNI TRANSPORT I NjEGOV ZNAČAJ ZA MEĐUNARODNU LOGISTIKU

MEĐUNARODNI TRANSPORT I NjEGOV ZNAČAJ ZA MEĐUNARODNU LOGISTIKU

1. Marta Glišović, Ekonomski fakultet Univerziteta u Nišu, Serbia


Ideja za obradu i analizu ove teme proistekla je iz savremenih uslovaposlovanja, koje karakterišu procesi globalizacije svetske privrede, brzog razvoja i primene novih tehnologija i informatike. U ovakvim uslovima, obim logističkih aktivnosti, koje podržavaju distribuciju ogromnog asortimana i količine proizvoda na sve veće udaljenosti, kontinuelno i dinamično se povećava. Kako u apsolutnom, tako i u relativnom smislu, logistika danas predstavlja izuzetno značajan deo sveukupnog svetskog biznisa.Cilj rada je ukazati na pojam međunarodnog transporta, kao užeg područja međunarodne logistike, uz posebno obraćanje pažnje navidove transporta koji su na raspolaganju preduzećima prilikom obavljanja delatnosti na međunarodnom tržištu, na neke od najznačajnijih karakteristika svakog pojedinačno, kao i na izazove sa kojima se suočavaju menadžeri preduzeća tokom donošenja odluke o izboruvida transporta. U nastavku je dat kratak osvrt na rizike sa kojima se kompanije mogu suočiti u međunarodnom transportu, ali i na način osiguranja od istih. Takođe, tema je obrađena kroz poslovanje kompanija „GEFCO“ i „Transfera“, od kojih jedna funkcioniše u nacionalnim (Srbija) a druga u međunarodnim okvirima.

Key words: međunarodna logistika; međunarodni transport; vidovi transporta; rizici; ekonomija

Thematic field: Društvene nauke

Date: 29.10.2017.

Studenti u susret nauci 2017


Other papers from conference


Search papers