confOrganiser.com - Work: MODEL EKSITONSKIH POBUĐENJA U DVOSLOJNOM GRAFENU

MODEL EKSITONSKIH POBUĐENJA U DVOSLOJNOM GRAFENU

1. Sinisa Vucenovic, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
2. Boško Marić, Naučni instutut za prehrambene tehnologije, Serbia
3. Jovan Šetrajčić, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Departman za fiziku, Serbia

Grafen je monosloj ugljenikovih atoma koji su poredani u obliku pčelinjeg saća. Ovaj materijal predstavlja gradivni element svih ugljenikovih nanostruktura, od jedno- i višeslojnih nanotuba i fulerena, ali grafen i kao samostalna struktura ima impresivne fizičke karakteristike. U radu je predložen model koji objašnjava nedavno eksperimentalno potvrđenu pojavu i ponašanje eksitona u dvoslojnom grafenu. U osnovnom stanju dvoslojni grafen ima nultu širinu zabranjene zone, što ga čini idealnim provodnikom duž sloja. Eksperment je pokazao da se pod dejstvom spoljašnjeg polja pojavljuje energetski gep određene širine – što indukuje pojavu eksitona, čijom se naknadnom rekombinacijom stvaraju foto-električne struje. Ove struje ispoljavaju dva oštra pika čiji je raspored po talasnim dužinama veoma osjetljiv na promjene jačine spoljašnjeg polja, ali i frekvencije tog upadnog zračenja. Slično ponašanje imaju i dielektrici u kojima se pod dejstvom polja generišu eksitoni Frenkelovog tipa, što uzrokuje pojavu karakterističnih optičkih apsorpcionih pikova. Na osnovu njihovog ponašanja predložen je model generisanja i ponašanja eksitona Frenkelovog tipa u dvoslojnom grafenu.

Key words: grafen; eksitoni

Thematic field: SIMPOZIJUM A - Nauka materije, kondenzovane materije i fizika čvrstog stanja

Date: 12.06.2018.

Contemporary Materials 2018 - Savremeni Materijali


Other papers from conference


Search papers