https://www.high-endrolex.com/10

eKonferencije.com: ИНВЕНТАР ЗАГАЂУЈУЋИХ МАТЕРИЈА У ВАЗДУХУ ИЗ ИНДУСТРИЈЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

ИНВЕНТАР ЗАГАЂУЈУЋИХ МАТЕРИЈА У ВАЗДУХУ ИЗ ИНДУСТРИЈЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

1. Saša Papuga, Технолошки факултет Универзитета у Бањој Луци, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
2. Igor Musić, Технолошки факултет Универзитета у Бањој Луци, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina

Босна и Херцеговина, а самим тим и Република Српска, је потписница
UNECE Конвенције о далекометном прекограничном загађењу ваздуха (LRTAP) из 1979. године. Конвенција и њених осам протокола налаже државама потписницама мјере за смањење или забрану испуштања материја у ваздух за које је утврђено да имају штетан утицај на човјекoво здравље и животну средину. Једна од обавеза проистеклих из Конвенције је израда годишњих инвентара загађујућих материја у ваздуху из неколико сектора, као што су енергетика, саобраћај, индустрија, пољопривреда, употреба земљишта и шуме, отпад, за сваку државу посебно. У овом раду је по први пут представљен и анализиран Инвентар загађујућих материја у ваздуху, који обухвата емисије из индустријских процеса Републике Српске, у периоду 2003-2013.г. Инвентар је састављен примјеном EMEP/EEA методологије, уз кориштење званичних статистичких података Републике Српске. Анализе Инвентара указују на постојање сталног узлазног тренда поменутих емисија, а што је посљедица раста индустријске производње. С обзиром да Босна и Херцеговина, до сада, није урадила ниједан извјештај о емисијама загађујућих материја у ваздуху, Инвентар и његова анализа дата у овом раду, представља прво сагледавање стања гдје се Република Српска налази према поменутој Конвенцији.

Кључне речи :

Тематска област: СИМПОЗИЈУМ А - Наука материје, кондензоване материје и физикa чврстог стања

Датум: 15.06.2015.

Contemporary Materials 2015 - Савремени Материјали

Датотека уз рад  


Остали радови са конференције


Претражи радове

https://www.high-endrolex.com/10